Nieuwsbrief
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Elcaminoshop gevestigd te Assen.

Artikel 1. Algemeen 1.1

Onder 'Elcaminoshop' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: El camino del indigena en www.elcaminoshop.nl
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Elcaminoshop voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Elcaminoshop erkend.
1.5 In het geval de voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de overeenkomst.
1.6 Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Elcaminoshop.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Elcaminoshop eerst na schriftelijke bevestiging.
Feitelijke uitvoering door Elcaminoshop of een door El camino del indigena verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Aanbiedingen van Elcaminoshop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.4 Elcaminoshop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 Elcaminoshop garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen,heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3.4 Voor buitenlandse ondernemers die een factuur met verlegde BTW willen ontvangen hanteert Elcaminoshop een minimaal bestelbedrag van €150,-
Vermeld dan ook in het opmerkingenveld "BTW verleggen" en kies voor factuur vooraf overmaken zodat het totaalbedrag zonder BTW gemailt kan worden en u het juiste bedrag kunt overmaken.
Het herroepingsrecht komt ook te vervallen omdat het geen consumenten aankoop is.

Artikel 4. Aflevering via Postnl.

4.1 Indien artikelen uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na ontvangst van betaling verzonden binnen 24 uur op werkdagen, tenzij dit duidelijk anders is vermeld op de site of in de order bevestiging die u per email ontvangt.
4.2 Levering geschied door Postnl en wij hanteren dan ook de portokosten die Postnl hanteert.
4.3 Alle leveringen die via de normale brievenbuspost (envelop) en standaard pakketdienst gaan zijn geheel voor eigen risico.
Dit geld ook voor eventuele beschadigingen, niet aankomen van de envelop/pakket enz.
U kunt uw bestelling voor €8,60 veilig en verzekerd tot €500,- in een pakket laten versturen. (Postnl verzekerd)
U ontvangt dan een track en trace code waarmee u uw pakket via de website van Postnl online kunt volgen en u moet tekenen voor ontvangst.
4.4 Aan de leveringsplicht van Elcaminoshop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Elcaminoshop geleverde zaken bij Postnl zijn aangeboden.
4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door Elcaminoshop opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn.
De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Elcaminoshop zijn, waarna Elcaminoshop zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Elcaminoshop (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding (herroepen)/Omruilen

6.1 Ontbinding van de overeenkomst vind automatisch plaats als het totaalbedrag niet binnen 14 dagen op de rekening van Elcaminoshop is bijgeschreven.
6.2 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Elcaminoshop, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet via email of het herroepingsformulier aan Elcaminoshop heeft gemeld,is de koop een feit.
6.3 Zodra u via mail of via het herroepings formulier de aankoop ontbindt stuurt u de artikelen binnen 14 dagen terug.
De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na melding bij Elcaminoshop.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 dagen na melding) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend.
Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
Na ontvangst van het artikel of goederen wordt het bedrag incl. standaard portokosten postnl teruggestort.
Heeft u voor een andere duurdere verzendoptie gekozen worden deze portokosten niet vergoed, maar de standaard porto kosten van postnl!
De verzendkosten voor het terugzenden zijn voor afnemers rekening.
Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Elcaminoshop heeft teruggezonden,is de koop een feit.
6.4 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Elcaminoshop na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag (zie punt 6.3) aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

Let op: wegens hygienische redenen kunnen oorbellen, piercings enz niet geruild cq teruggestuurd worden!
Ook t-shirts van The Mountain en artikelen die speciaal voor u worden besteld kunnen niet worden geretouneerd!

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,alle omstandigheden, waarop Elcaminoshop geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Elcaminoshop en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen ofwijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Elcaminoshop de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Elcaminoshop niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien Elcaminoshop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1 Elcaminoshop biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2 Elcaminoshop is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Elcaminoshop deze gebreken onmiddelijk schriftelijk via email te melden aan Elcaminoshop .
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Elcaminoshop schriftelijk worden gemeld.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend.
Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door Elcaminoshop gegrond worden bevonden, zal Elcaminoshop naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Elcaminoshop en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Elcaminoshop ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Elcaminoshop gedekte bedrag.
Iedere aansprakelijkheid van Elcaminoshop voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens Elcaminoshop in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken;
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Elcaminoshop en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling, vooraf te geschieden middels storting of overmaking op een door Elcaminoshop aangewezen bankrekening binnen zeven dagen na factuurdatum, zonder korting of compensatie.
Betaling in termijnen is niet mogelijk.
9.2 iDeal, Mister cash Sofort en Belfius via Mollie.
Bij betaling via Paypal betaalt u extra kosten a €1,-
Betaling contant of via pin bij afhalen. (Of vooruit via paypal, iDeal of overmaken)

Artikel 10. Privacy

10.1 Elcaminoshop respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven.
Deze informatie wordt door Elcaminoshop niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
10.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Elcaminoshop kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt.
Deze informatie kan binnen Elcaminoshop (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken.
Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Elcaminoshop.
De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor.
Elcaminoshop is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Elcaminoshop , andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt.
Elcaminoshop is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
10.3 Elcaminoshop verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem.
Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Elcaminoshop geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de door Elcaminoshop geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Elcaminoshop en/of haar leveranciers.
11.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Elcaminoshop is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Assen 27-05-2019

 

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein